Provozní řád

1. Klub mohou využívat návštěvníci, kteří si zakoupili permanentku nebo jednorázový vstup.

2. Po příchodu je návštěvník povinen ohlásit se na recepci a zanechat tam permanentku na dobu cvičení nebo zakoupit jednorázový vstup.

3. Každému návštěvníkovi posilovny bude na dobu cvičení vydán klíč od šatní skříňky (budou-li v šatně volné skříňky). V případě, že všechny skříňky budou obsazeny, je zapotřebí využít věšáků a uschovat cennosti na recepci.

4. Je zakázáno brát klíče od skříněk s sebou domů nebo ponechávat předměty ve skříňkách po dobu delší než návštěva klubu během daného dne.

5. Náš personál pravidelně kontroluje obsah skříněk po odchodu posledního zákazníka z klubu. Předměty zanechané ve skříňkách budou nejprve zaneseny na recepci. Nevyzvedne-li si je majitel do jednoho týdne, budou darovány Polskému červenému kříži.

6. Fitness Club Forma nenese odpovědnost za předměty uložené v šatně  nebo na recepci.

7. Před rozmístěním jakýchkoliv reklamních letáků v prostorách objektu  je zapotřebí obrátit se na recepci. Jakékoliv letáky rozmístěné bez povolení budou odstraněny.

8. Permanentky jsou vystavovány na jméno a platí pouze pro jednu osobu. Jejich přenechání k použití jiným osobám není možné. V případě zjištění, že uživatelem permanentky není osoba, na kterou byla vystavena, si Fitness Club vyhrazuje právo zrušit její platnost bez vrácení peněz a nevyužité části permanentky.

9. Permanentku vystavenou na daný měsíc nebo časové období (od – do) lze používat pouze během daného měsíce nebo časového období, její prodloužení se nepřipouští (bez ohledu na náhodné události nebo osobní situaci zákazníka).

10. Nevyužitá permanentka propadá a nevztahuje se na ni nárok na vrácení peněz.

11. Před zahájením využívání klubu je návštěvník povinen konzultovat vhodnost cvičení v posilovně/fitness pro svůj zdravotní stav s lékařem nebo podepsat při registraci v klubu prohlášení, že mu nejsou známy  informace o zdravotních omezeních znemožňujících využívání posilovny. V případě, že by se takové informace objevily, je povinen neprodleně
o tom informovat personál klubu.

12. Zakazuje se provádět cvičení po požití jakéhokoliv množství alkoholu nebo omamných látek (také s „kocovinou”) a v případě nevolnosti.

13. Návštěvníci mladší 18 let mají povinnost předat FC Forma prohlášení od rodiče/zákonného zástupce o vyjádření souhlasu s využíváním posilovny neplnoletou osobou a s dodržováním provozního řádu FC Forma.

14. FC Forma nenese odpovědnost za nehody vzniklé nedodržováním programu a pokynů instruktorů/personálu nebo v důsledku používání
strojů v rozporu s jejich určením.

15. Návštěvníci posilovny jsou povinni nosit s sebou ručník (za účelem jeho umístění na čalounění posilovacího stroje). V případě, že se návštěvník dostaví bez ručníku, je povinen si ho (za úplatu) vypůjčit na recepci na dobu tréninku. Po ukončení kardio tréninku je navíc nutné vyčistit po sobě rukojeti strojů dezinfekčním prostředkem.

16. V klubu platí povinnost nosit sportovní obuv.

17. V klubu bezpodmínečně platí povinnost nosit náhradní obuv – s čistou  podrážkou (odlišnou od obuvi, ve které se návštěvník dostavil).

18. Každý návštěvník používající vybavení posilovny, především pak volná závaží, jednoruční činky, velké činky a kotouče, po ukončení cvičení odnáší zpět na své místo předměty, které používal během cvičení.

19. Návštěvníci posilovny jsou povinni zajišťovat činky bezpečnostními objímkami.

20. Je zakázáno pokládat jednoruční a velké činky na čalounění. Jejich místo je na podlaze nebo na speciálních úchytech.

21. Návštěvníci jsou povinni opustit cvičební sál 15 minut před zavírací dobou FC Forma.

22. Je zakázáno přinášet do objektu skleněné a otevřené nádoby, sendviče atd.

23. Ve FC Forma občas dochází k pořizování fotografií. Tyto fotografie budou využity pro potřeby FC Forma, tj. na webové stránce www.fitnessForma.pl pro výstavní účely nebo jako kolekce památečních fotografií. Nesouhlasíte-li se zveřejněním fotografie, na níž jste zachycen/a, informujte o tom prosím písemně personál klubu.

24. Zákazník, který si kupuje permanentku, zároveň vyjadřuje souhlas s ustanoveními tohoto provozního řádu.

25. V případě nedodržení ustanovení tohoto provozního řádu může být zrušena platnost permanentky do klubu bez vrácení peněz a nevyužité části permanentky.