Regulamin

1. Z klubu mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet lub wykupiły jednorazowe wejście.

2. Po przyjściu należy zgłosić się w recepcji i pozostawić tam karnet na czas ćwiczeń lub wykupić jednorazowe wejście.

3. Każda osoba korzystająca z siłowni otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni /o ile będą aktualnie wolne szafki/. W przypadku kiedy wszystkie szafki są zajęte należy skorzystać z wieszaków, a cenne przedmioty pozostawić w recepcji.

4. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczyków do domu lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z klubu.

5. Nasz personel regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z klubu, toteż pozostawiane w szafkach rzeczy będą początkowo przenoszone do recepcji, a po tygodniu nie odbierania z recepcji - oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.

6. Fitness Club Forma nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni lub recepcji.

7. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych na terenie obiektu proszę skonsultować to w recepcji. Wszystkie ulotki pozostawione bez pozwolenia będą wyrzucane.

8. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony Centrum Fitness Club zastrzega sobie prawo do jego anulowania bez zwrotu poniesionych kosztów oraz niewykorzystanej części karnetu.

9. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych /od-do/ musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia /niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta/.

10. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

11. Osoba chcąca korzystać z klubu powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia umożliwiającego korzystanie z siłowni/fitness bądź podpisać oświadczenie /podczas rejestracji w klubie/, iż nie są mu znane żadne przeciwwskazania do korzystania z siłowni, a gdyby takie się pojawiły to niezwłocznie poinformuje o tym obsługę klubu.

12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających /także na „kacu”/ oraz w przypadku złego samopoczucia.

13. Osoba poniżej osiemnastego roku życia zobowiązana jest dostarczyć do FC Forma oświadczenie od rodzica/opiekuna w którym zezwala na korzystanie z siłowni osobie niepełnoletniej oraz akceptuje regulamin FC Forma.

14. FC Forma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę oraz wynikłym z korzystania z maszyn i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

15. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika /w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń/, w przypadku braku ręcznika należy /odpłatnie/ wypożyczyć go na czas treningu w recepcji, dodatkowo po skończonym treningu cardio należy zdezynfekować po sobie uchwyty na maszynie.

16. W klubie obowiązuje obuwie sportowe.

17. W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło.

18. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

19. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zabezpieczania sztangi zaciskami.

20. Nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na podłodze lub specjalnych uchwytach.

21. Korzystający z klubu powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15min. przed zamknięciem FC Forma.

22. Nie wolno wnosić do obiektu szklanych i otwartych naczyń, kanapek itd.

23. W FC Forma wykonywane są okazjonalnie zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną Wykorzystane na potrzeby FC Forma, tj. na stronie www.fitnessForma.pl jako wystawa lub w kolekcja zdjęć pamiątkowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z twoją osobą proszę poinformować o tym w formie pisemnej obsługę klubu.

24. Klient wykupujący karnet do klubu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

25. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet do klubu może zostać unieważniony, bez zwrotu poniesionych kosztów oraz niewykorzystanej części karnetu.