Regulamin

 

REGULAMIN ZAWODÓW FORMA CHALLENGE§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument jest regulaminem i określa prawa oraz obowiązki osób biorących udział w zawodach FORMA Challenge odbywających się w Fitness Club Forma Cieszyn ul. Stawowa 30 43-400 Cieszyn.
2. Organizatorem zawodów Forma Challenge jest F.H.U.Zbigniew Bożek, Cechowa 14, Bielsko-Biała 43-300, NIP: 5471915575 (dalej: „Organizator”).
3. Aby osoba zainteresowana mogła wziąć udział w zawodach Forma Challenge (dalej: „Zawody”) konieczne jest zapoznanie się przez nią z treścią Regulaminu Zawodów Forma Challenge oraz treścią Regulaminu Klubu, a dalej przestrzeganie ich postanowień.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Zawodach Forma Challenge jest:
a) posiadanie statusu Członka Klubu lub
b) uiszczenie przez Klienta zamierzającego wziąć udział w Zawodach Forma Challenge, z góry, jednorazowej opłaty przewidzianej w Cenniku za korzystanie z infrastruktury Klubu, lub
c) posiadanie przez zamierzającego wziąć udział w Zawodach Forma Challenge akceptowanej przez Klub Karty Sportowej, Vouchera.
5. Zawodnikiem może zostać osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu, która: a) ukończyła 18 lat, lub b) ukończyła 15 lat za pisemną zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego (dalej: „Zawodnik”).
6. Zawodnik ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia. Zawodnik, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, czy też ewentualnego wpływu takich ćwiczeń na stan zdrowia przed przystąpieniem do ich wykonywania, powinien zasięgnąć opinii lekarskiej
7. Uczestnikiem Zawodów Forma Challenge może zostać osoba, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w nim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej w zawodach wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie Zawodów.
8. Zawodnik, który bierze udział w Zawodach Forma Challenge wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych wykonanych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem, ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej www.fitnessformacieszyn.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.
9. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do określenia limitu uczestniczących w nim osób. Pierwszeństwo udziału w Zawodach określonych niniejszym Regulaminem, mają osoby, które dokonały wcześniejszych zgłoszeń.
10. Podczas trwania Zawodów obowiązuje strój i obuwie sportowe.
11. Zawodnik może kontaktować się z Organizatorem poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@fitnessformacieszyn.pl z dopiskiem w tytule „zawody Forma Challenge”
12. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej www.fitnessformacieszyn.pl, w sposób umożliwiający Zawodnikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku, a także w Recepcji Klubu.
§2. CEL ZAWODÓW FORMA CHALLENGE: Celem zawodów jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja Członków Klubu oraz Klientów Forma Fitness Club.
§3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW FORMA CHALLENGE

1. Termin: Zawody Forma Challenge odbędą się w dniu 22 maja 2021 roku o godzinie 14.00.
2. Miejsce: Zawody Forma Challenge odbędą się w Fitness Club Forma Cieszyn. Dokładny adres Klubu znajduje się na stronie internetowej www.fitnessformacieszyn.pl,
3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu Zawodów, poprzez ogłoszenie nowego terminu przez wywieszenie informacji w Recepcji Klubu i/lub opublikowanie jej na stronie internetowej pod adresem www.fitnessformacieszyn.pl,

§4. ZGŁOSZENIA
1. Osoba (spełniająca warunki wskazane w niniejszym Regulaminie) zainteresowana wzięciem udziału w Zawodach Forma Challenge może zgłosić chęć swojego uczestnictwa w Zawodach w następujący sposób w Recepcji Klubu poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa do zawodów Forma Challenge.
2. Zgłoszenia są przyjmowane przez Organizatora do dnia 20 maja 2021 roku.
§5. PROGRAM ZAWODÓW
1. Szczegółowy harmonogram zawodów (rodzaje stacji, ćwiczenia, ilość powtórzeń do wykonania, obciążenia oraz zasady) zostanie przedstawiony w dniu na który zaplanowano Zawody Forma Challenge.
2. Zawody będą polegały na pokonaniu toru złożonego z 10 ćwiczeń (zwanych stacjami) w kategoriach Open Kobiety oraz Open Mężczyźni. Każda stacja to kombinacja ćwiczeń siłowych oraz kondycyjnych z wykorzystaniem różnorodnych akcesoriów wykorzystywanych podczas treningu funkcjonalnego.
3. Wszelkie ćwiczenia siłowe oraz koordynacyjne wskazane w harmonogramie zawodów będą wykonywane na czas, który odmierzać będą sędziowie pomocniczy. Zwycięża Zawodnik, który najszybciej pokona tor złożony z ćwiczeń siłowo – kondycyjnych.
4. Podczas przechodzenia przez wyznaczone stacje, przy Zawodniku obecny będzie sędzia sprawdzający dokładność wykonania każdego ćwiczenia.
§6. SĘDZIOWIE
1. Organizator Zawodów powoła: a) sędziego głównego, b) sędziów poszczególnych konkurencji/kategorii (sędziowie pomocniczy).
2. Sprawy sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga sędzia główny Zawodów.
§7. NAGRODY
1. W kategorii OPEN KOBIETY (Zawodniczką z najkrótszym czasem) zostaną wręczone następujące nagrody:
a) za miejsce pierwsze Zawodniczka otrzyma: złoty medal i dyplom,
b) za miejsce drugie Zawodniczka otrzyma: srebrny medal i dyplom,
c) za miejsce trzecie Zawodniczka otrzyma: brązowy medal i dyplom.
2. W kategorii OPEN MĘŻCZYŹNI (Zawodnikom z najkrótszym czasem) zostaną wręczone następujące nagrody:
a) za miejsce pierwsze Zawodnik otrzyma: złoty medal i dyplom,
b) za miejsce drugie Zawodnik otrzyma: srebrny medal i dyplom,
c) za miejsce trzecie Zawodnik otrzyma: brązowy medal i dyplom.
§8. REKLAMACJE 1. Każdemu Zawodnikowi Zawodów Forma Challenge przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do zasad i przebiegu Zawodów.
2. Reklamacje mogą być składane pisemnie w recepcji klubu, w którym zawodnik zgłosił swoje uczestnictwo w Zawodach Forma Challenge.
Reklamacje mogą być składane do dnia wręczenia nagród, o których mowa w §7 niniejszego Regulaminu.
§ 9. DANE UŻYTKOWNIKA
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zawarte są w Regulaminie Klubu oraz w Polityce Prywatności i Cookies, dostępnej na stronie internetowej www.fitnessformacieszyn.pl
§10. ZMIANA REGULAMINU 1.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
2. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w każdej chwili na stronie internetowej www.fitnessformacieszyn.pl,
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Zawodników ewentualne kontuzje. 2. Niedostosowanie do niniejszego Regulaminu spowoduje niedopuszczenie Zawodnika do Zawodów lub jego dyskwalifikacje.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajduje Regulamin Klubu Fitness Club Forma Cieszyn, który jest dostępny na stronie internetowej www.fitnessformacieszyn.pl,.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Regulaminem Klubu, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z uczestnictwem w Zawodach Forma Challenge będą rozstrzygane przez sędziego głównego Zawodów Forma Challenge powołanego przez Organizatora.
6. Niniejszy Regulamin został opublikowany na Stronie Internetowej www.fitnessformacieszyn.pl, i Recepcji Klubu w dniu 06 listopada 2020 roku.